Từ Vựng

Phân biệt “Ability” và “Capability”

Một điểm khác biệt nữa giữa “ability” và “capability” là “ability” là khả năng do học tập và làm việc đạt được, trong khi “capability” là khả năng tự có, sinh ra đã có.

Phân biệt “Ability” và “Capability”

Ability /əˈbɪlɪti/ – danh từ

Nghĩa là có kĩ năng và sức mạnh để làm một việc gì đó:

Ví dụ: The test measures verbal and mathematical ability.

capability  /ˌkeɪpəˈbɪlɪti/ – danh từ

Nghĩa là có khả năng để làm, sản xuất cái gì đó, hoặc có tài năng làm một việc gì đó liên quan đến dùng kĩ năng (skill).

Một điểm khác biệt nữa giữa “ability” và “capability” là “ability” là khả năng do học tập và làm việc đạt được, trong khi “capability” là khả năng tự có, sinh ra đã có.

Ví dụ: His ability as a negotiator was helped by his capability for remembering faces.

“Capacity” còn có nghĩa là năng suất làm việc tối đa của máy móc/nhà máy.

Ví dụ: This photocopier has the capacity to print fifty pages a minute.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: