Bài Học Ngữ Điệu Tất cả Video

What is accent? Free test

Bài kiểm tra miễn phí Phát Âm được rất nhiều bạn hưởng ứng. Vì các lỗi sai của các bạn đều rất giống nhau, nên hôm nay Phát Âm Hay quyết định sẽ liệt kê các lỗi sai các bạn thường gặp. Các bạn hãy nghe kĩ clip này để không gặp các lỗi sai đó nhé. Link bài kiểm tra miễn phí: https://tuhoc.phatamhay.com/kiem-tra-phat-am-mien-phi/ What is Accent? Accent is a combination of three main components: intonation (speech music), liaisons (word connections), and pronunciation (the spoken sounds of vowels, consonants, and combinations). As you go along, you'll notice that you're being asked to look at accent in a different way. You'll also realize that the grammar you studied before and this accent you’re studying now are completely different. Part of the difference is that grammar and vocabulary are systematic and structured - the letter of the language. Accent, on the other hand, is free form, intuitive, and creative – more the spirit of the language. So, thinking of music, feeling, and flow, let your mouth relax into the American accent. Accent /ˈæksent/: Theo tiếng anh Mỹ, âm tiết thứ 2 là âm /e/ trong khi giọng Anh Anh sẽ là âm /ə/ Combination /ˌka:mbɪˈneɪʃən/: Không được đọc là /ˌka:mbaɪˈneɪʃən/ Intonation /ˌɪntəˈneɪʃən/ hoặc /ˌɪntouˈneɪʃən/: Có 2 cách đọc đều được chấp nhận Speech /spiːtʃ/: âm /i:? và âm cuối /ch/ Liaison /liˈeɪza:n/: âm này đọc khó, các bạn nên tra từ điển để đọc cho dễ Pronunciation /prəˌnʌnsiˈeɪʃən/: nhớ âm /ʌ/ không phải âm /ou/ Notice: có thể đọc âm /t/ hay /d/ đều được Realize /ˈrɪəlaɪz/: nhấn âm ở âm tiết thứ 2 Completely /kəmˈpliːtli/: âm /i:/ Letter: có thể đọc âm /t/ hay /d/ đều được Thinking /ˈθɪŋkɪŋ/: phải để lưỡi giữa 2 hàm răng và thôi hơi ra Relax /rɪˈlæks/: âm cuối là âm /ks/ Phát Âm Hay sẽ làm 2 clip khác nói về các nối âm và ngữ điệu trong câu. Các bạn hãy đón chờ nhé! Trình độ cơ bản: Standard Pronunciation  Trình độ trung cấp: Attractive Intonation Trình độ cao cấp: Fluent Speaking

Bài kiểm tra miễn phí Phát Âm được rất nhiều bạn hưởng ứng. Vì các lỗi sai của các bạn đều rất giống nhau, nên hôm nay Phát Âm Hay quyết định sẽ liệt kê các lỗi sai các bạn thường gặp. Các bạn hãy nghe kĩ clip này để không gặp các lỗi sai đó nhé.

Link bài kiểm tra miễn phí: https://tuhoc.phatamhay.com/kiem-tra-phat-am-mien-phi/

What is Accent?

Accent is a combination of three main components: intonation (speech music), liaisons (word connections), and pronunciation (the spoken sounds of vowels, consonants, and combinations). As you go along, you’ll notice that you’re being asked to look at accent in a different way. You’ll also realize that the grammar you studied before and this accent you’re studying now are completely different.

Part of the difference is that grammar and vocabulary are systematic and structured – the letter of the language. Accent, on the other hand, is free form, intuitive, and creative – more the spirit of the language. So, thinking of music, feeling, and flow, let your mouth relax into the American accent.

 1. Accent /ˈæksent/: Theo tiếng anh Mỹ, âm tiết thứ 2 là âm /e/ trong khi giọng Anh Anh sẽ là âm /ə/
 2. Combination /ˌka:mbɪˈneɪʃən/: Không được đọc là /ˌka:mbˈneɪʃən/
 3. Intonation /ˌɪntəˈneɪʃən/ hoặc /ˌɪntouˈneɪʃən/: Có 2 cách đọc đều được chấp nhận
 4. Speech /spiːtʃ/: âm /i:? và âm cuối /ch/
 5. Liaison /liˈeɪza:n/: âm này đọc khó, các bạn nên tra từ điển để đọc cho dễ
 6. Pronunciation /prəˌnʌnsiˈeɪʃən/: nhớ âm /ʌ/ không phải âm /ou/
 7. Notice: có thể đọc âm /t/ hay /d/ đều được
 8. Realize /ˈrɪəlaɪz/: nhấn âm ở âm tiết thứ 2
 9. Completely /kəmˈpliːtli/: âm /i:/
 10. Letter: có thể đọc âm /t/ hay /d/ đều được
 11. Thinking /ˈθɪŋkɪŋ/: phải để lưỡi giữa 2 hàm răng và thôi hơi ra
 12. Relax /rɪˈlæks/: âm cuối là âm /ks/

Phát Âm Hay sẽ làm 2 clip khác nói về các nối âm và ngữ điệu trong câu. Các bạn hãy đón chờ nhé!

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: