Tất cả Video Từ Vựng

British English (BE) và American English (AE) – phần 1

BE và AE là hai loại chính của tiếng Anh. Chúng được phân loại khác nhau trong từ điển và còn được định nghĩa bởi nhiều phần mềm máy tính kiểm tra cách phát âm của từ. Cách tốt nhất là phải nhất quán và chỉ sử dụng một loại. Bài viết dưới đây đã liệt kê một số từ khác nhau tương ứng theo tiếng BE và AE. Mặc dù BE và AE giống nhau 80-90% nhưng vẫn có những sự khác nhau cơ bản và đã được tóm tắt dưới đây: Phát âm Có sự khác biệt khá lớn về cách phát âm giữa BE và AE. Cách các nhà diễn thuyết  phát âm các nguyên âm trong các từ như: like, Tuesday, clerk, data và dance/grass, tiết lộ những điểm khác nhau chính của BE và AE. Hơn nữa, cách phát âm từ “fertile” và “missile” biểu hiện sự khác biết rõ ràng giữa BE/AE (/ˈfəːtaɪl/, /ˈmɪsaɪl/ trong BE và  /ˈfəːrtl/, /ˈmɪsəl/  trong AE). Ví dụ: Từ                                   BE                                       AE Tuesday                       /ˈtjuːzdei/                        /ˈtuːzdei/ Clerk                            /klɑːk/                             /kləːrk/ Dance                          /dɑːns/                            /dæns/ Data                             /ˈdɑːtə/                            /ˈdeɪdə/      Grass                           /grɑːs/                             /græs/ Trọng âm Nhiều từ được nhấn trọng âm khác nhau trong BE và AE. Ví dụ: Từ                                     BE                                          AE Advertisement             /ədˈvəːtɪsmənt/                    /ˌædvərˈtaɪzmənt/        Aluminium                  /ˌæləˈmɪniəm/                      /əˈluːmɪnəm/       Laboratory                  /ləˈbɔrətri/                            /ˈlæbrətɔːri/ Từ vựng BE                                                              AE                                          nghĩa Aeroplane                                                airplane                               máy bay Anywhere                                               anyplace                              bất cứ nơi đâu Autumn                                                   fall                                         mùa thu Banknote                                                bill                                         hóa đơn      Barrister, solicitor                                attorney                                luật sư Bill (in a restaurant)                            check                                    hóa đơn Bonnet (of a car)                                  hood                                      mui xe (ô tô) Boot (of a car)                                       trunk                                     ngăn để hành lí (xe ô tô) Bumper (of a car)                                fender                                   cái chắn bùn (xe ô tô) Biscuit                                                   cookie                                     bánh quy Car                                                         automobile                           xe ô tô Carriage (railway)                              car (railroad)                       toa (xe lửa) Chemist                                                drugstore                              cửa hàng bán thuốc Cupboard                                            closet                                      tủ (có ngăn) Draughts                                              checkers                                 cờ đam (to be continued) Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

British English (BE) và American English (AE)  là hai loại chính của tiếng Anh. Chúng được phân loại khác nhau trong từ điển và còn được định nghĩa bởi nhiều phần mềm máy tính kiểm tra cách phát âm của từ. Cách tốt nhất là phải nhất quán và chỉ sử dụng một loại.

Bài viết dưới đây đã liệt kê một số từ khác nhau tương ứng theo BE và AE. Mặc dù BE và AE giống nhau 80-90% nhưng vẫn có những sự khác nhau cơ bản và đã được tóm tắt dưới đây:

Phát âm

Có sự khác biệt khá lớn về cách phát âm giữa BE và AE. Cách các nhà diễn thuyết  phát âm các nguyên âm trong các từ như: like, Tuesday, clerk, data dance/grass, tiết lộ những điểm khác nhau chính của BE và AE. Hơn nữa, cách phát âm từ “fertile”“missile” biểu hiện sự khác biết rõ ràng giữa BE/AE (/ˈfəːtaɪl/, /ˈmɪsaɪl/ trong BE và  /ˈfəːrtl/, /ˈmɪsəl/  trong AE).

Ví dụ:

Từ                                   BE                                       AE

Tuesday                       /ˈtjuːzdei/                        /ˈtuːzdei/

Clerk                            /klɑːk/                             /kləːrk/

Dance                          /dɑːns/                            /dæns/

Data                             /ˈdɑːtə/                            /ˈdeɪdə/

Grass                           /grɑːs/                             /græs/

Trọng âm

Nhiều từ được nhấn trọng âm khác nhau trong BE và AE.

Ví dụ:

Từ                                     BE                                          AE

Advertisement             /ədˈvəːtɪsmənt/                    /ˌædvərˈtaɪzmənt/ 

Aluminium                  /ˌæləˈmɪniəm/                      /əˈluːmɪnəm/  

Laboratory                  /ləˈbɔrətri/                            /ˈlæbrətɔːri/

Từ vựng

BE                                                              AE                                          nghĩa

Aeroplane                                                airplane                               máy bay

Anywhere                                               anyplace                              bất cứ nơi đâu

Autumn                                                   fall                                         mùa thu

Banknote                                                bill                                         tờ tiền

Barrister, solicitor                                attorney                                luật sư

Bill (in a restaurant)                            check                                    hóa đơn

Bonnet (of a car)                                  hood                                      mui xe (ô tô)

Boot (of a car)                                       trunk                                     ngăn để hành lí (xe ô tô)

Bumper (of a car)                                fender                                   cái chắn bùn (xe ô tô)

Biscuit                                                   cookie                                     bánh quy

Car                                                         automobile                           xe ô tô

Carriage (railway)                              car (railroad)                       toa (xe lửa)

Chemist                                                drugstore                              cửa hàng bán thuốc

Cupboard                                            closet                                      tủ (có ngăn)

Draughts                                              checkers                                 cờ đam

(to be continued)

Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: