Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Word stress 3: Thay đổi nhấn âm trong gia đình từ

Khi một từ thay đổi từ danh từ sang động từ, hoặc tính từ, trạng từ thì vị trí dấu nhấn cũng thay đổi theo. Trong 2 clip trước, chúng ta đã học rất nhiều các từ khó, các gia đình từ. Mặc dù chúng có thể giống nhau nhưng cách phát âm của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

Khi một từ thay đổi từ danh từ sang động từ, hoặc tính từ, trạng từ thì vị trí dấu nhấn cũng thay đổi theo.

Trong 2 clip trước, chúng ta đã học rất nhiều các từ khó, các gia đình từ. Mặc dù chúng có thể giống nhau nhưng cách phát âm của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

Đây là clip cuối cùng của chủ đề thay đổi nhấn âm. Thông qua 3 phần của chủ đề này hi vọng có thể mang lại ít nhiều điều bổ ích cho các bạn.

  1.  define /dɪˈfaɪn/                       definition /ˌdefɪˈnɪʃən/       definitely /ˈdefɪnɪtli, ˈdefənɪtli/
  2.  vary /ˈveri/                             variety /vəˈraɪəti/                variation /ˌveriˈeɪʃən/
  3.  courage / ˈkəːrrɪdʒ/               courageous /kəˈreɪdʒəs/
  4.  probably /ˈprɑːbəbli/            probability /ˌprɑːbəˈbɪlɪti/
  5.  geography / dʒiˈɑːgrəfi/        geographic /ʤiə’græfik/
  6.  memory /ˈmeməri/               memorial /mɪˈmɔːriəl/
  7.  Canada  /kænədə/                 Canadian /kəˈneɪdiən/
  8.  ignore /ɪgˈnɔːr/                       ignorance /ˈɪgnərəns/

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: