Bài Học Phát Âm

Translate IPA: Success

CHALLENGE: Translate this text into English. Do the exercise and post your answer in the comment box. Share and tag your friends to ask them to boost their English skills. /naʊ,/ /maɪ/ /ˈsʌbʤɪkt/ /ɪz/ /səkˈsɛs,/ /soʊ/ /ˈpi:pəl/ /səmˈtaɪmz/ /kɔ:l/ /mi:/ /ə/ /ˌmoʊtəˈveɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /bʌt/ /aɪ/ /wɑnt/ /ju:/ /tu:/ /noʊ/ /raɪt/ /ˈʌpˌfrʌnt/ /aɪm/ /nɑt/ /əˌmoʊtəˈveɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /aɪ/ /ˈkʊdənt/ /pæs/ /ðə/ /haɪt/ /rɪˈkwaɪrmənt./ /ænd/ /aɪ/ /ˈkʊdənt/ /ˈmoʊtəˌveɪt/ /ˈɛni:bədi:./ /maɪ/ /ɛmˈplɔ:ɪi:z/ /ˈækʧu:əli:/ /kɔ:l/ /mi:/ /ə/ /di:-ˌmoʊtəˈveɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /wʌt/ /aɪ/ /traɪ/ /tu:/ /bi:/ /ɪz/ /ənˌɪnfərˈmeɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /aɪ/ /wɛnt/ /aʊt/ /ænd/ /faʊnd/ /aʊt/ /sʌm/ /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ /əˈbaʊt/ /səkˈsɛs,/ /ænd/ /aɪm/ /ʤʌst/ /hi:r/ /tu:/ /pæs/ /ɪt/ /ɑn./ /ænd/ /maɪ/ /ˈstɔ:ri:/ /ˈstɑrtəd/ /ˈoʊvər/ /10/ /jɪrz/ /əˈgoʊ/ /ɑn/ /ə/ /pleɪn./ /aɪ/ /wʌz/ /ɑn/ /maɪ/ /weɪ/ /tu:/ /ðə/ /tɛd/ /ˈkɑnfərəns/ /ɪn/ /ˌkæləˈfɔ:rnjə,/ /ænd/ /ɪn/ /ðə/ /si:t/ /nɛksttu:/ /mi:/ /wʌz/ /ə/ /ˈti:ˌneɪʤ/ /gɜrl,/ /ænd/ /ʃi:/ /keɪm/ /frʌm/ /ə/ /ˈrɪli:/ /pu:r/ /ˈfæməli:,/ /bʌt/ /ʃi:/ /ˈwɑntəd/ /tu:/ /gɛt/ /ˈsʌmˌwɛr/ /ɪn/ /laɪf./ /ænd/ /æz/ /aɪ/ /tæpt/ /əˈweɪ/ /ɑn/ /maɪkəmˈpju:tər,/ /ʃi:/ /kɛpt/ /ˈæskɪŋ/ /mi:/ /ˈkwɛsʧənz,/ /ænd/ /ðɛn/ /aʊt/ /ʌv/ /ðə/ /blu:,/ /ʃi:/ /æskt,/ /ɑr/ /ju:/ /səkˈsɛsfəl?’/ /aɪ/ /sɛd,/ /noʊ,/ /aɪm/ /nɑt/ /səkˈsɛsfəl.’/

CHALLENGE: Translate this text into English.

Do the exercise and post your answer in the comment box. Share and tag your friends to ask them to boost their English skills.

/naʊ,/ /maɪ/ /ˈsʌbʤɪkt/ /ɪz/ /səkˈsɛs,/ /soʊ/ /ˈpi:pəl/ /səmˈtaɪmz/ /kɔ:l/ /mi:/ /ə/ /ˌmoʊtəˈveɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /bʌt/ /aɪ/ /wɑnt/ /ju:/ /tu:/ /noʊ/ /raɪt/ /ˈʌpˌfrʌnt/ /aɪm/ /nɑt/ /əˌmoʊtəˈveɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /aɪ/ /ˈkʊdənt/ /pæs/ /ðə/ /haɪt/ /rɪˈkwaɪrmənt./

/ænd/ /aɪ/ /ˈkʊdənt/ /ˈmoʊtəˌveɪt/ /ˈɛni:bədi:./ /maɪ/ /ɛmˈplɔ:ɪi:z/ /ˈækʧu:əli:/ /kɔ:l/ /mi:/ /ə/ /di:-ˌmoʊtəˈveɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /wʌt/ /aɪ/ /traɪ/ /tu:/ /bi:/ /ɪz/ /ənˌɪnfərˈmeɪʃənəl/ /ˈspi:kər./ /aɪ/ /wɛnt/ /aʊt/ /ænd/ /faʊnd/ /aʊt/ /sʌm/ /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ /əˈbaʊt/ /səkˈsɛs,/ /ænd/ /aɪm/ /ʤʌst/ /hi:r/ /tu:/ /pæs/ /ɪt/ /ɑn./

/ænd/ /maɪ/ /ˈstɔ:ri:/ /ˈstɑrtəd/ /ˈoʊvər/ /10/ /jɪrz/ /əˈgoʊ/ /ɑn/ /ə/ /pleɪn./ /aɪ/ /wʌz/ /ɑn/ /maɪ/ /weɪ/ /tu:/ /ðə/ /tɛd/ /ˈkɑnfərəns/ /ɪn/ /ˌkæləˈfɔ:rnjə,/ /ænd/ /ɪn/ /ðə/ /si:t/ /nɛksttu:/ /mi:/ /wʌz/ /ə/ /ˈti:ˌneɪʤ/ /gɜrl,/ /ænd/ /ʃi:/ /keɪm/ /frʌm/ /ə/ /ˈrɪli:/ /pu:r/ /ˈfæməli:,/ /bʌt/ /ʃi:/ /ˈwɑntəd/ /tu:/ /gɛt/ /ˈsʌmˌwɛr/ /ɪn/ /laɪf./ /ænd/ /æz/ /aɪ/ /tæpt/ /əˈweɪ/ /ɑn/ /maɪkəmˈpju:tər,/ /ʃi:/ /kɛpt/ /ˈæskɪŋ/ /mi:/ /ˈkwɛsʧənz,/ /ænd/ /ðɛn/ /aʊt/ /ʌv/ /ðə/ /blu:,/ /ʃi:/ /æskt,/ /ɑr/ /ju:/ /səkˈsɛsfəl?’/

/aɪ/ /sɛd,/ /noʊ,/ /aɪm/ /nɑt/ /səkˈsɛsfəl.’/

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: